HÅLLBARHETSRAPPORTERING

Vår långa erfarenhet av hållbarhetsrapportering och ett omfattande nätverk med den bästa kompetensen inom området gör att vi kan stödja våra kunder med allt från utbildning och konkreta verktyg till strategisk hållbarhetsredovisning.

Kanske en workshop för ledningsgruppen inom strategiskt CSR-arbete kan vara ett startskott? En företagsgenomlysning kan sätta fokus på risker och möjligheter i verksamheten. Ett bra hållbarhetsarbete förtjänar att rapporteras till ägare och intressenter.

 

Varför hållbarhetsrapportera?

Många bolag både tänker hållbart och har en hållbar affärsmodell. Och det vill intressenterna, dvs ägare, kunder, medarbetare, frivilligorganisationer och samhället gärna veta.

Genom att visa intressenterna att man lyssnar på dem, och kan förklara vilka hållbarhetsfrågor man valt att fokusera på så minskar risken för förtroendeproblem. Finansiella intressenter tittar ofta på hållbarhetsrapporter och på börsens hållbarhetsindex vid investeringsval.

Många som söker jobb vill ofta se en tydlig hållbarhetsprofil för att bli intresserade av en arbetsgivare. Och en rapport från PWC har visat att man blir mer engagerad i sitt jobb om man är stolt över företaget man jobbar på.

Slutligen blir även kunder allt mer kräsna och medvetna över sina val vid köp av produkter och tjänster.

 

Vem måste hållbarhetsrapportera?

I enlighet med 6 kap. 12§ ÅRL ska alla företag som uppfyller minst två av följande kriterier hållbarhetsrapportera:

 • fler än 250 anställda
 • omsättning på 350 miljoner kronor eller högre
 • balansomslutning på 175 miljoner kronor eller högre

Rapporten ska innehålla all icke-finansiell information som kan behövas för att förstå företagets ställning, utveckling, resultat och konsekvenserna av företagets aktiviteter. Exempel på sådan information är miljö, sociala aspekter, anställda, mångfald, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

 

Vad ska vi rapportera om?

Rapporteringen behöver inte vara granskad men att den finns och var den finns ska framgå av förvaltningsberättelsen. Om man väljer att inte alls rapportera ska detta motiveras i förvaltningsberättelsen.

För att vara säker på att man har belägg för det man skriver om kan strukturerad dialog med intressenter hjälpa till och fastslå vad som är väsentligt.

Hållbarhetsrapporten ska som huvudregel tas in i förvaltningsberättelsen, men man får upprätta rapporten separat också.

Styrelsen har ansvaret för innehållet men måste inte skriva under. Revisorn kollar bara om rapporten upprättats men inte innehållet.

 

GRI-index

Global Reporting Initiative är en internationell standard för hur man rapporterar företagets hållbarhet. 87 procent av börsens Large Cap-bolag redovisar enligt GRI. Den nya versionen, G4, har ökat kraven på att företagen rapporterar om det som är väsentligt för verksamheten, affären och dess värdekedja.

 

Checklista för hållbarhetsrapporten

 • Identifiera de hållbarhetsfrågor som är väsentliga eller relevanta för ditt företag och din bransch. Miljöfrågor såsom transporter och bränsleåtgång är inte väsentliga för ett biotechföretag men däremot är utveckling och forskning väsentligt. Och frågor runt barnarbete är inte väsentliga för ett IT-företag men däremot är företagets humankapital det. Våga visa vilka frågor som inte kommer att behandlas, och förklara varför.Vi kan hjälpa dig genomföra en intressentdialog där dessa väsentliga frågor identifieras. För att få med sig många i denna diskussion kan ett internt samtal på temat ”Hur kan en förbättring av företagets frågor påverka vårt långsiktiga resultat” vara till hjälp.
 • Kommunicera sedan till era aktieägare hur ni hanterar era frågor.
 • Identifiera företagets nyckelintressenter – vad innebär hållbarhet för dem? Bjud in dem att engagera sig genom sociala medier och ge dem feedback.
 • Visa en tydlig intressentdialog – inkludera vilka frågor som togs upp, hur de togs upp, kanaler använda, utfall, resultat och framtida planer.
 • Beskriv hur ert hållbarhetsarbete stödjer affärsstrategin och uppfyllelsen av övergripande företagsmål.
 • Var relevant och intressant. Använd väsentlighetsanalysen för att visa balansen av frågor i rapporten och för att förtydliga rapportens hierarki.
 • Ge en tydlig framtidsbild genom att sätta långsiktiga mål som stödjer er strategi.
 • Håll formen enkel och integrera gärna hållbarhetsrapporten och årsredovisningen.

 

Några goda exempel